برچسب » بودجه دولتی جدید ترکیه

تخصیص بودجه بیشتر به حمل و نقل در ترکیه و امید به رونق تقاضای فولاد

بودجه دولتی جدید ترکیه در سال 2017 به بهبود تقاضای فولاد کمک خواهد کرد چرا که سرمایه گذاری دولتی در بخش حمل و نقل و زیرساخت ها افزایش یافته است ...

خبرنامه