خواب خیار: تفسیر و تعبیر دیدن خیار در خواب چیست؟

تاریخ ارسال : 19 ژوئن 2022 ساعت : 10:02 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

خواب دیدن خیار تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد. تعبیر های دیدن خیار در خواب را در این گزارش بخوانید.

تعبیر خواب خیار چیست؟

تعبیر کلی خواب خیار سلامتی و انرژی های مثبت در زندگی است.

تعبیر خواب خیار از امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

«تعبیر خواب خیار بر سه وجه بود.

پشیمانی درکار.

شادی وعیش وطرب.

رسیدن منفعت از جانب دوستان و خویشان ، به خصوص اگر سبز و در فصلش بود.»

لوک اویتنهاو می گوید:  دیدن خیار در خواب تعبیرش نیک بختی در امور اداری است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب خیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس .

تعبیر خواب خیار برای زن ، مردی است بلند قامت و خوش اندام و خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادی می آورد .

دیدن خیار در زمستان و هنگامی که برف بر زمین نشسته خوب نیست ولی پایان بهار بهترین فصلی است که خیار در خواب دیده شود

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خیار در خواب تعبیرش گرانی است .

آنلی بیتون می‌گوید :

    تعبیر دیدن خیار در خواب ، سعادت و خوشبختی و برکت و فراوانی است .

    اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می کنند ، تعبیر ، آن است که بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد . اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند ، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر خواب دیدن یا خوردن خیار ، بهبودی و بازیابی است. شما نیاز دارید که انرژی و سلامت خود را بازیابید.

تعبیر خواب خوردن خیار

تعبیر خواب خوردن خیار این است که باید در اسرع وقت نسبت به مسائل مالی خود با یک مشاور اقتصادی مشورت کنید تا ضرر نکنید.

اگر درخواب دیدید که خیار می خورید تعبیرش این است که به آرامش، پول و انرژی دست پیدا خواهید کرد.

ابراهیم کرمانی گوید :

    تعبیر خواب خوردن خیار این است که کاری را انجام خواهید داد که از آن پشیمان خواهید شد.

    خواب خیار خوردن اگر در فصلش باشد ، نشانه غم و اندوه است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینیم که در فصل مناسب خیاری تر و تازه می خوریم تعبیرش آنست که با زنی خوب روی و خوش خوی آشنا می شویم که ما را خوشبخت می کند

تعبیر خواب خرید و فروش خیار

تعبیر خواب خرید و فروش خیار نشان دهنده انرژی و سلامت برای افزایش مال است. شاید کار بسیار استرس آوری را در پیش دارید که

ممکن است برای سلامتی شما بسیار خطرناک باشد.

تعبیر خرید و فروش خیار در خواب نشانه این است که به زودی به سود خوبی به شما خواهد رسید اما در ازای آن کار زیادی انجام می دهید که انرژی و سلامتی را از شما می گیرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

    اگر در خواب ببینیم که پاکتی خیار تازه خریده و به خانه می بریم تعبیرش آن است که نشاط و خرمی را به خانواده خویش منتقل می کنیم به خصوص اگر فصل نو بر خیار باشد .

    کرمانی می گوید : خوردن خیار پشیمانی است اما دلیلی بر این عقیده نیست . خوردن خیار در غیر فصل ندامت است ولی در فصل آن ، خوب است به خصوص اگر خیار قلمی و تازه باشد و خوش رنگ .

تعبیر خواب پوست کندن خیار

تعبیر خواب پوست کندن خیار به این معنی است که با شخصی دوستی می کنید که تمام رازهای خود را با او در میان می گذارید.

اگر در خواب دیدید که خیار پوست می کندید تعبیرش این است که اطلاعات خود را با دوستانتان در میان خواهید گذاشت. به همین دلیل به آرامش می رسید. به خصوص در مورد مسائل بهداشتی و سلامت جسم نیاز به پشتیبانی مالی دارید.

تعبیر خواب خیار بزرگ

اگر تمرکز خواب بر روی بزرگ و یا کوچک بودن خیار باشد، به معنی روابط دوستی و جنسی با دوستان است. احتمالا با یکی از همکاران یا دوستان خود رابطه نزدیک عاطفی برقرار می کنید .

تعبیر خواب خیار کوچک

تعبیر ددین خیار بزرگ و کوچک در خواب نشانه تمایلات جنسی است و تعبیر دیدن خیار کوچک نشانه سرد بودن میل جنسی است.

تعبیر خواب بوته خیار

اگر در خواب ببینید که خیار جلوی چشمان شما رشد کرد تعبیر آن ، ثروتی است که به ارث خواهید برد و این پول کمک بسیار زیادی به شما خواهد کرد.

تعبیر خواب خیارشو

تعبیر خوردن خیار شور در خواب این است که شما به خاطر اینکه قرض خود را بپردازید مجبورید صرفه جویی کنید.

خیارشو در خواب پیش بینی میکند که دیر یا زود بدهی های خود را می پردازید و علاوه بر آن به سرمایه خوبی می رسید.

تعبیر خواب خیار تازه

تعبیر دیدن خیار تازه در خواب نشانه بهبود جنسی است.

تعبیر خواب خیار تازه همچنین ، پیشرفت در کار و امور اقتصادی است.

تعبیر خواب خیار خراب

دیدن خیار در خواب این هشدار را می دهد که شرایط بدتر خواهد شد.

تعبیر خواب سالاد خیار و گوجه

تعبیر دیدن سالاد خیار در خواب نشانه ازدواجی موفق است. شما فرد پر انرژی هستید و سعی می کنید مراقب جسم و روح خود باشید.

تعبیر خواب خیار سبز

تعبیر خیار سبز در خواب نشانه روح بزرگ و سالم شماست. هر چه خیار سبزتر باشد شما سالم تر هستید.

تعبیر خواب خیار دریایی

تعبیر دیدن خیار دریایی درخواب نشانه استفاده از داروهای گیاهی برای بهبود سلامتی تان است.

تعبیر خواب خیار برای زن باردار

اگر زن بارداری خواب خیار ببیند تعبیرش این است که دختر به دنیا می آورد.این خواب درمورد ترشی خیار یا خیار شور نیز صدق میکند.

تعبیر خواب خیار چیدن

اگر خواب دیدید که مشغول جمع آوری خیار بودید تعبیرش این است که در وقت آزار خود نیز کاری میکنید تا خانواده شما در رفاه و آسایش باشند و زندگی خوبی را برای آن ها رقم بزنید.

تعبیر خواب زمین کشاورزی خیار

تعبیر دیدن زمین خیار در خواب به تجربه ها یکاری و زندگی شما مربوط می شود.

تعبیر خواب خیار رنده شده

تعبیر دیدن خیار رنده شده در خواب نشانه این است که دوست دارید همه از زندگی شما سر در بیاورند. شما با این کار به آرامش می رسید. سعی کنید رازهای زندگی خود را با کسی در میان نگذارید.

تعبیر خواب خیار با نمک

اگر خواب دیدید که خیار را روی نمک می ریختید تعبیرش این است که در ازای کاری که انجام میدهید به زودی پاداش خواهید گرفت.منبع: دلگرم

دیدگاه شما

خبرنامه