لیست کامل افراد محرم و نامحرم شما در فامیل

تاریخ ارسال : 19 ژوئن 2022 ساعت : 10:10 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

در بین اطرافیان و خویشاوندان ما افرادی هستند که به ما محرم هستند و عده ای هم نامحرم هستند. در ادامه لیست کامل افراد محرم و نامحرم در فامیل را آورده ایم.


محرم کیست؟

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مَحرَم اصطلاحی در فقه اسلامی است که شامل گروهی از خویشاوندان نزدیک می شود که ازدواج با آن ها حرام است.

لیست کامل افراد محرم و نامحرم در فامیل : 

افراد محرم به سه دسته تقسیم می شوند: محارم نسبی یا خونی، محارم سببی یا به واسطه ازدواج و محارم رضاعی یا به واسطه شیر خوردن.

• محارم نسبی یا خونی افرادی هستند که از زمان تولد رابطه محرمیت با آن ها برقرار است. این افراد شامل :

پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر، برادر، عمو، دایی، خاله، عمه، بچه ها و نوه های برادر، بچه ها و نوه های خواهر (هرچه پایین تر بروند) پدر پدربزرگ، مادر مادربزرگ و هر چه بالاتر بروند. عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ.

• محارم سببی، محرم هایی که به واسطه ی ازدواج ایجاد می شود. این افراد شامل : همسر، پدر و مادر همسر، فرزند و نوه ی همسر، همسر فرزند، همسر پدر و مادر.

• محارم رضاعی : اگر کودکی، شیر غیر مادر خود را با شرایط خاصی بخورد، به آن زن (دایه) و بستگان او محرم می شوند که به آن، محرم رضاعی یا شیری گفته می شود. بنابراین نمی تواند با محارم آن زن یا دایه ازدواج کنند.

شرایط خاص محارم رضاعی :

• شیر دایه، محصول زایمان و آمیزش شرعی و حلال باشد. بنابراین اگر زنی بدون زایمان کودک را شیر بدهد یا از راه زنا زایمان کند، به کودک محرم نمی شود.

• کودک، شیر را به طور مستقیم از پستان بمکد. اگر شیر را در دهانش بدوشند یا در ظرفی بدوشند و به او بدهند، محرم نمی شود.

• دایه هنگام شیر دادن، زنده باشد؛ بنابراین اگر کودک، همه یا برخی از نصاب شیرخوارگی را از زن مرده تغذیه کند؛ سبب محرمیت نمی شود.

• سن شیرخوار از ۲۴ ماه قمری، تجاوز نکرده باشد.

• کمیت و کیفیت شیر خوردن به سه شکل زیر باشد:

* یک شبانه روز، غذایش منحصر در شیر دایه باشد.

* یا ۱۵ مرتبه به طور مکفی و متوالی شیر دایه را بخورد.

* آن قدر شیر بخورد که گوشتش بروید و استخوانش محکم شود.

نامحرم از طرف:رابطه فامیلی
پدرپدرِ زنِ پدرمادرِ زنِ پدرربیبه پدر
مادرپسر هووی مادردختر هووی مادر
برادرپدرزنِ برادرمادرزن برادرزن برادرداماد برادرعروس برادر
خواهرشوهر خواهرداماد خواهرعروس خواهر
عموپدرِ زن عموعموی مادر عموزن عموپسر عمودختر عمو
عمهعمه مادری عمهشوهر عمهپسر عمهدختر عمه
داییمادر زن داییدایی پدری داییزن داییپسر داییدختر دایی
خالهخاله پدری خالهشوهر خالهپسر خالهدختر خاله
زنخواهر زنخواهرزاده زنعمه زنعمه خویشان زنخاله زنخاله بستگان زنزن پدر زنزن برادر زنعروس زندختر زن (قبل از نزدیکی)دختر برادر زن
شوهرعموی شوهردایی شوهرعموی خویشان شوهردایی پسر شوهردایی دختر شوهردایی خویشان شوهرشوهر مادر شوهرداماد شوهر
عروسپدر عروسمادر عروسعموی عروسشوهر عروس (در صورتی که پسرش نباشد)دختر عروس (در صورتی که نوه فرد نباشد)نوه عروس (در صورتی که نبیره فرد نباشد)
دامادپدر دامادمادر دامادعموی دامادپسر داماد (که نوه شخص نباشد)دختر داماد (که نوه شخص نباشد)
ربیبه (دختر زن از شوهر سابقش)عمه ربیبهخاله ربیبهعروس ربیبه
سایرینخواهر خواندهخواهر خوانده خویشاندختر زنی که با او زنا نموده ایپدر هوو

• خواهرخوانده و برادر ناخوانده : دختر و پسر بیگانه ای که او را به خواهری و برادری پذیرفته باشید نامحرم است.

• دختر و برادری که نامادری، از شوهر قبلی اش دارد، یعنی خواهر و برادری که نه از پدر با انسان یکی باشد و نه از مادر، نامحرم هستند.

تفاوت های اصلی میان افراد محرم و نامحرم

مرد نامحرم فقط مجاز به دیدن گردی صورت و دست ها تا مچ زنان نامحرم است، اما می تواند به موها و قسمت محدودی از پاها و دست ها و بدن زنان محرم خود که معمولاً در میان محارم پوشانده نمی شود، نگاه کند.

انسان نمی تواند با افراد محرم ازدواج کند، اما با هر کدام از افراد نامحرم می تواند ازدواج کند (البته خواهر زن یک استثنا است؛ زیرا نمی توان قبل از طلاق یا وفات و پایان دوران عده طلاق خواهرش با او ازدواج کرد).محارم نسبی می توانند بدن یکدیگر را، جز عورتین، بدون قصد لذت نگاه کنند؛ ولی نگاه با لذت و ریبه حرام است. (پاسخ کوتاه «به ۵۷۰ پرسش از احکام»، س ۴۲۱)

حد ارتباط با نامحرم

اگر صحبت کردن با نامحرم در طی روز بارهارخ می دهد و احتمال می رود که به واسطه این سلام و صحبت به گناه آلوده شوند، باید ترک شود حتی اگر بگوییم سلام کردن ثواب دارد.منبع: بیتوته

دیدگاه شما

خبرنامه