این سهم‌ها را نخرید! / نگاهی به صنعت قند و شکر

تاریخ ارسال : 09 جولای 2023 ساعت : 5:38 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

گزارش خرداد ماه صنعت قند و شکر نشان داد اکثر شرکت‌ها افزایش فروش را نسبت به ماه گذشته خود تجربه کرده و حتی ۴ شرکت توانستند بیشترین فروش تاریخ شرکت را تجربه کنند.

این سهم‌ها را نخرید! / نگاهی به صنعت قند و شکر

اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی؛ بر خلاف دو ماه ابتدایی سال، آخرین ماه بهار برای قندی‌ها ماه ویژه‌ای بود؛ چرا که تمام شرکت‌ها، افزایش نرخ فروش استراتژیک ترین محصول خود یعنی “شکر تولیدی از چغندر” را تجربه کردند.

حتی بعضی از شرکت‌ها مانند قلرست فروشی برابر با کل سال مالی خود را تنها در یک ماه تجربه کردند. میتوان آثار این بهبود عملکرد را در شاخص این گروه بررسی کرد. جایی که رشد این شاخص از هفته پایانی خرداد شروع شده که بهبود درآمد فروش شرکتها قبل از گزارش عملکرد آنها قابل حدس بود. البته در این بین شرکت‌هایی نیز وجود دارند که کاهش درآمد داشته و بعضی دیگر اگرچه رشد فروش را تجربه کردند اما با ظرفیت تولید خود فرسنگها فاصله دارند؛ در ادامه تمام شرکتهای این صنعت را میتوانید رصد کرده تا بتوان تصمیم گیری بهینه تری اتخاذ کنید.

۱. شرکت قند نقش جهان (قنقش) در خرداد ماه به درآمد فروشی ۱۲۴ میلیارد تومانی رسیده است. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته! فروش برابر با ۴ ماهه انتهایی سال گذشته!

فروش ماهانه قنقش

۲. شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار) در خرداد ماه به درآمد فروشی ۱۴۹ میلیارد تومانی رسیده استکه نسبت به ماه گذشته آن ۲۲% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۳۵% مقدار فروش آن اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصول شرکت (شکرحاصل از تصفیه خام خریداری) ۵% افزایش یافت.

فروش ماهانه قچار

۳. شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا) در خرداد ماه به درآمد فروش ۸۶ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۸۳% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۲۹% مقدار فروش آن اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصول شرکت (شکر تولیدی از چغندر) ۲۱% افزایش یافت. لازم به ذکر است سهم فروش این محصول ۳۱ درصد از کل فروش این ماه بوده است. البته همانطور که در نمودار مشخص است، تا فروش آرمانی شرکت فرسنگها فاصله است.

فروش ماهانه قپیرا

۴. شرکت قند هکمتان (قهکمت) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۲۶ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴۹۱% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۳۲۷% مقدار فروش آن اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصول شرکت (شکر تولیدی از چغندر) ۸% افزایش یافت. لازم به ذکر است سهم فروش این محصول ۸۵ درصد از کل فروش این ماه بوده است.

فروش ماهانه قهکمت

۵. شرکت قند اصفهان (قصفها) در خرداد ماه به درآمد فروشی ۲۹۸ میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به ماه گذشته آن ۱۳۷% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۷۱% مقدار فروش آن اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصول شرکت (شکر تولیدی از چغندر) ۱۶% افزایش یافت. لازم به ذکر است سهم فروش این محصول ۹۰ درصد از کل فروش این ماه بوده است. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه قصفها

۶. شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (قثابت) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴۰% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۳۶% مقدار فروش آن اشاره کرد.

فروش ماهانه قثابت

۷. شرکت کارخانجات قند قزوین (قزوین) در خرداد ماه به درآمد فروش ۴۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۳۹۶% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۲۶۷% مقدار فروش آن اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصول شرکت (شکر تولیدی از چغندر) ۴۱% افزایش یافت. لازم به ذکر است سهم فروش این محصول ۵۸ درصد از کل فروش این ماه بوده است. البته همانطور که در نمودار مشخص است، تا فروش آرمانی شرکت فرسنگها فاصله است.

فروش ماهانه قزوین

۸. شرکت قند مرودشت (قمرو) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۴۸ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۹۴% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۷۳% مقدار فروش آن اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصول شرکت (شکر تولیدی از چغندر) ۶% افزایش یافت. انتظار گزارش سه ماهه خیره کننده از شرکت. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه قمرو

۹. شرکت قند نیشابور (قنیشا) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۶ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۶۸% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۶۲% مقدار فروش آن اشاره کرد.

فروش ماهانه قنیشا

۱۰. شرکت قند لرستان (قلرست) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۸۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۶۲۶% افزایش پیدا کرده است.از علت آن میتوان به افزایش ۴۱۰% مقدار فروش آن اشاره کرد. فروش این ماه شرکت از مجموع فروش دراین سال مالی (از مرداد ماه) بیشتر بوده است.

فروش ماهانه قلرست

۱۱. شرکت شهد (قشهد) در خرداد ماه به درآمد فروش ۷۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۶۳% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۳۰% مقدار فروش در کنار رشد ۱۷% محصول استراتژیک شرکت (شکرناشی ازشکرخام) اشاره کرد.

فروش ماهانه قشهد

۱۲. شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد (قشیر) در خرداد ماه به درآمد فروش ۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۹% کاهش پیدا کرده است. این اعداد برای سه ماهه اول سال برای شرکت تقریبا عادت شده است.

فروش ماهانه قشیر

۱۳. شرکت شکر (قشکر) در خرداد ماه به درآمد فروش ۸.۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۱۰% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۱۰۱% مقدار فروش اشاره کرد.

فروش ماهانه قشکر

۱۴. شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام (قجام) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۳۰۰% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۴۷۳% مقدار فروش آن اشاره کرد.

فروش ماهانه قجام

دیدگاه شما

خبرنامه