شرایط جدید دریافت کارت سوخت اعلام شد

تاریخ ارسال : 01 جولای 2023 ساعت : 4:47 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email
شرایط جدید دریافت کارت سوخت اعلام شد

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه‌ای شرایط جدید ثبت درخواست و پیگیری کارت هوشمند سوخت وسایل نقلیه نوشماره و نوپلاک را اعلام کرد.

به گزارش ایران جیب از وزارت نفت، در متن این اطلاعیه آمده است: «مالکان محترم وسایل نقلیه نوشماره جهت ثبت درخواست تولید کارت هوشمند سوخت به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند، همچنین مالکان محترم وسایل نقلیه نوپلاک که کارت هوشمند سوخت خود را دریافت نکرده‌اند، لازم است برای بررسی وضع کارت هوشمند سوخت خود به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه و در صورت نیاز درخواست خود را ثبت کنند.»

گفتنی است کارت هوشمند سوخت همه وسائل نقلیه نوشماره شامل خودروهای بنزین‌سوز، نفت‌گازسوز و موتورسیکلت‌ها پیش از این توسط مرکز پژوهش و توسعه ناجی به‌صورت خودکار صادر می‌شد.

تغییر رویه دریافت کارت سوخت خودروهای تحویل شده

حســب رویــه جدیــد ابلاغــی از ســوی شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران، نحــوه دریافــت کــارت ســوخت تغییــر یافتــه اســت لــذا از ایــن پــس مشــتریان محتــرم شــرکت هــای خودروســاز جهــت دریافــت کــارت ســوخت خــودروی خــود مــی بایســتی پــس از تحویــل خــودرو بــا دردســت داشــتن مدارک (شناســنامه خــودرو و بیمــه شــخص ثالث) جهت دریافت کارت سوخت به مراکز پلیس +10 مراجعه نمایند. لازم بــه یــادآوری اســت تــا قبــل از ابــلاغ ایــن رویــه جدیــد، کارت ســوخت توســط شــرکت ملــی پخــش فرآورده های نفتی از طریق پست به درب منزل ارسال می گردید.

از نماینــدگی هــای محتــرم انتظــار مــی رود اطــلاع رســانی کامــل را در هنگــام تحویــل خــودرو و نیــز تحویل فاکتور فروش و بیمه نامه خودرو به مشتریان محترم معمول فرمایند. 

دیدگاه شما

خبرنامه