برچسب » قيمت ورق

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۲۵

آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛ قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص 0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه سمنان 2550 کارخانه 0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2680 کارخانه ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۲۴

آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛   قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص 0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه سمنان 2550 کارخانه 0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2680 ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۲۲

آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛ قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه مشخصات تولید کارخانه قیمت/تومان ترخیص 0.5 عرض بلند و یک متر  – رول گالوانیزه سمنان 2570 کارخانه 0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه سمنان 2680 کارخانه ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۱۷

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند و یک متر  سمنان  رول گالوانیزه  2540  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2550  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2640 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2590 کارخانه  0.6 عرض ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۱۵

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند و یک متر  سمنان  رول گالوانیزه  2570  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2590  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2690 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2590 کارخانه  0.6 عرض ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۱۴

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند و یک متر  سمنان  رول گالوانیزه  2600  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2600  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2700 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2590 کارخانه  0.6 عرض ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۱۳

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند و یک متر  سمنان  رول گالوانیزه  2610  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2610  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2710 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2590 کارخانه  0.6 عرض ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۹

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند و یک متر  سمنان  رول گالوانیزه  2610  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2610  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2700 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2580 کارخانه  0.6 عرض ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۸

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند و یک متر  سمنان  رول گالوانیزه  2620  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2620  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2710 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2590 کارخانه  0.6 عرض ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۳

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2610  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2580  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2660 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2580 کارخانه  0.6 عرض بلند هفت الماس ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۲/۲

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2610  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2620  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2660 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2580 کارخانه  0.6 عرض بلند هفت الماس ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۱/۳۱

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2590  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2610  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2650 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2560 بنگاه تهران  0.6 عرض بلند هفت ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۱/۳۰

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2580  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2600  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2630 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2580 بنگاه تهران  0.6 عرض بلند هفت ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۱/۲۶

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2580  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2600  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2630 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2580 بنگاه تهران  0.6 عرض بلند هفت ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۱/۲۴

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2560  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2580  کارخانه  0.5 عرض بلند و یک متر کاشان رول گالوانیزه 2610 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2550 بنگاه تهران  0.6 عرض بلند هفت ...

خبرنامه