برچسب » ورق رول

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۱/۲۰

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2560  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2580  کارخانه  0.5 عرض بلند کاشان رول گالوانیزه 2630 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2550 بنگاه تهران  0.6 عرض بلند هفت الماس  رول گالوانیزه ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۳/۱/۱۹

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2560  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2580  کارخانه  0.5 عرض بلند کاشان رول گالوانیزه 2630 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2550 بنگاه تهران  0.6 عرض بلند هفت الماس  رول گالوانیزه ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۲/۱۲/۲۵

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2510  بنگاه تهران  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2500  کارخانه  0.5 عرض بلند کاشان رول گالوانیزه تعطیل – ایام نوروز کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2520 بنگاه تهران  0.6 عرض بلند ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۲/۱۲/۲۴

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  تعطیل – ایام نوروز  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2500  کارخانه  0.5 عرض بلند کاشان رول گالوانیزه 2550 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2520 بنگاه تهران  0.6 عرض بلند هفت ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۲/۱۲/۲۲

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2480  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2480  کارخانه  0.5 عرض بلند کاشان رول گالوانیزه 2550 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2450 کارخانه  0.6 عرض بلند هفت الماس  رول گالوانیزه  2460 ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۲/۱۲/۲۰

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2490  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2500  کارخانه  0.5 عرض بلند کاشان رول گالوانیزه 2570 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه موجود نیست کارخانه  0.6 عرض بلند هفت الماس  رول گالوانیزه ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۲/۱۲/۱۹

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2490  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2500  کارخانه  0.5 عرض بلند کاشان رول گالوانیزه 2550 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2480 کارخانه  0.6 عرض بلند هفت الماس  رول گالوانیزه  2450 ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۲/۱۲/۱۸

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2470  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2490  کارخانه  0.5 عرض بلند کاشان رول گالوانیزه 2570 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2480 کارخانه  0.6 عرض بلند هفت الماس  رول گالوانیزه  2490 ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۲/۱۲/۱۷

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2470  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2490  کارخانه  0.5 عرض بلند کاشان رول گالوانیزه 2570 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2480 کارخانه  0.6 عرض بلند هفت الماس  رول گالوانیزه  2490 ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۲/۱۲/۱۴

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2450  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2470  کارخانه  0.5 عرض بلند کاشان رول گالوانیزه 2550 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2460 کارخانه  0.6 عرض بلند هفت الماس  رول گالوانیزه  2460 ...

قیمت ورق گالوانیزه ۹۲/۱۲/۱۳

ضخامت نام شرکت نوع کالا قیمت – تومان ترخیص  0.5 عرض بلند  سمنان  رول گالوانیزه  2450  کارخانه  0.5 عرض بلند  هفت الماس  رول گالوانیزه  2470  کارخانه  0.5 عرض بلند کاشان رول گالوانیزه 2550 کارخانه  0.5 عرض بلند شهرکرد رول گالوانیزه 2460 کارخانه  0.6 عرض بلند هفت الماس  رول گالوانیزه  2460 ...

خبرنامه